fbpx

MENIUL ZILEI

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C.TUDOR ARTISANAL FOOD S.R.L., denumită generic și Kali eat local, în calitate de autor, proprietar, administrator al website-ului www.kali.ro, respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest site, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta Politică de confidențialitate.

Accesul/vizitarea acestui site se supune termenilor și condițiilor de utilizare și politicii de confidențialitate și implică acceptul explicit al dumneavoastră, cu privire la acestea și reprezintă contractul dintre părți.

Kali eat local își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului www.kali.ro, precum și prezenta Politică de confidențialitate si Termenii și condițiile de utilizare, fără niciun fel de notificare prealabilă. Astfel, vă rugăm să accesați periodic această secțiune pentru a verifica Termenii și condițiile pe care ați acceptat să le respectați.

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru site-ul www.kali.ro și pentru care Kali eat local are calitatea de autor/proprietar/administrator.

 

DEFINIȚII

 1. Date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
 3. Restricționarea prelucrării – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 4. Crearea de profiluri– orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind preferințele personale, interesele, comportamentul.
 5. Stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 6. Sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă, potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
 7. Operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 8. Persoană împuternicită de operator – persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.
 9. Partea terță – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
 10. Destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
 11. Date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
 12. Date de tip “business contact” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa email a unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele tip “business contact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;
 13. Date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.
 14. Consimțământ al persoanei vizate – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 15. Încălcarea securității datelor cu caracter personal – încălcarea securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

 

UTILIZAREA DATELOR STATISTICE ȘI DATELOR ANONIME

Kali eat local poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopuri:

 1. realizării de analize/rapoarte;
 2. realizării de informări;
 3. publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite de către Kali eat local

 

SECURITATEA DATELOR COLECTATE

Kali eat local utilizează tehnologii și metode de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.
Serverul pe care site-ul este găzduit este protejat de acces fizic și la distanta, fiind instalat în incinte adecvate tehnic și din punctul de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Pentru a ne asigura că prelucrăm datele cu caracter personal într-un mod deschis, legal şi precis, am desemnat un responsabil de protecţia datelor cu caracter personal. Acesta poate fi contactat la adresa de e-mai dpo@kali.ro.

 

LEGISLAȚIE: PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Politica de confidențialitate se supune legislației române, respectiv prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în mediul online. Precum si Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Kali eat local are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate în continuare, datele cu caracter personal pe care persoanele vizate le furnizează. Ca o garanție a realizării scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate au fost prevăzute expres de legiuitor:

 1. dreptul la informare
 2. dreptul de acces la date
 3. dreptul la portabilitate
 4. dreptul la rectificare
 5. dreptul la ştergerea datelor
 6. dreptul de a vă opune marketing-ului direct
 7. dreptul la restricționarea prelucrării

Pentru orice informare cu privire la drepturile enumerate mai sus, Kali eat local poate fi contactata la adresa: contact@kali.ro .

 

DREPTUL LA INFORMARE

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute în mod direct de la persoana vizată, Kali eat local are obligația de a furniza către acesta următoarele informații:

a. Identitatea operatorului și, dacă este cazul, identitatea reprezentantului acestuia.

b. Scopul în care operatorul se folosește de datele cu caracter personal.

c. Informații adiacente legate de destinatarii/categoriile de destinatari ai datelor.

d. Informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere.

În cazul în care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puțin identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul; scopul în care se face prelucrarea datelor; informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă următoarele informații, cu excepția cazului în care persoana vizată posedă deja informațiile respective: a. identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul; b.scopul în care se face prelucrarea datelor; c. Informații suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate; d. orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

 

DREPTUL DE ACCES LA DATE

Aveţi dreptul de a solicita informaţiile despre datele dumneavoastră cu caracter personal  pe care le deţinem. Ne puteţi contacta şi vă vom furniza informaţiile cerute prin e-mail.

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Kali eat local, printr-o cerere scrisă, confirmarea faptului că datele personale nu sunt și nu au fost prelucrare, precum și următoarele informații:

a. Informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele.

b. Comunicarea datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor.

c. Informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă.

d. Informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate.

e. Informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispozițiile legale.

Operatorul Kali eat local este obligat să comunice informațiile solicitate, în termen de 30 zile de la data primirii cererii.

 

DREPTUL LA PORTABILITATE

Kali eat local prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate pe baza consimțământului dumneavoastră şi aveţi dreptul să obţineţi transferul unei copii a datelor dumneavoastră cu caracter personal, într-un format structurat folosit frecvent şi prelucrabile automat. Aceasta include datele cu caracter personal pe care ni le-aţi transmis.

 

DREPTUL LA RECTIFICARE

Aveţi dreptul să rectificaţi datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte sau completarea datelor dacă sunt incomplete.

 

DREPTUL DE A VĂ OPUNE PRELUCRĂRII BAZATE PE INTERES LEGITIM

Vă puteţi opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interes legitim. Kali eat local nu va continua prelucrarea datelor cu caracter personal, doar în cazul în care putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrarea care prevalează asupra drepturilor şi intereselor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

 

DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR

Aveţi dreptul să solicitaţi ştergerea datelor cu caracter personal oricând.

 

DREPTUL DE A VĂ OPUNE MARKETINGULUI DIRECT

Aveţi dreptul să vă opuneţi utilizării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv analizei profilului.

Vă puteţi dezabona de la practicile marketingului direct prin următoarele mijloace:

 1. Modificarea setărilor din contul dumneavoastră
 2. Urmând paşii din fiecare e-mail de marketing
 3. Transmiterea unui e-mail cu solicitarea pe dpo@kali.ro

 

DREPTUL LA RESTRICŢIONAREA PRELUCRĂRII

Puteţi solicita restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situaţii:

 1. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegală
 2. Dacă datele cu caracter personal sunt incorecte se poate solicita restricţionarea prelucrării până la verificarea corectitudinii datelor
 3. Dacă vă opuneţi prelucrării datelor cu caracter personal în baza interesului legitim, Kali eat local va restricţiona prelucrarea datelor până la confirmarea interesului legitim

 

ALEGERILE ŞI DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Aveţi dreptul să faceţi anumite alegeri în ceea ce priveşte datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi modul în care comunicăm cu dumneavoastră sau modul în care prelucrăm informaţiile dumneavoastră.

 1. DEZABONARE NEWSLETTER: În cazul în care nu mai doriţi să primiţi e-mail-uri de marketing faceţi click pe link-ul de dezabonare din e-mailurile primite, sau ne puteţi transmite solicitarea dumneavoastră la dpo@kali.ro
 2. RETRAGEREA CONSIMŢĂMÂNTULUI: Aveţi dreptul să refuzaţi sau să vă retrageţi consimţământul pe care l-aţi furnizat anterior, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În anumite cazuri, refuzarea sau retragerea consimţământului asupra prelucrării datelor cu caracter personal înseamnă că nu puteţi profita de anumite informaţii despre lansarea de noi produse, promoţii, reduceri. Ne puteti transmite solicitarea dumneavoastră la dpo@kali.ro
 3. REVIZUIREA, ACTUALIZAREA ŞI MODIFICAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL: Aveţi dreptul să solicitaţi accesul şi să vi se comunice detalii despre datele dumneavoastră cu carater personal pe care le prelucrăm, să interveniţi (să actualizaţi sau să corectaţi datele incomplete/greşite), să restricţionaţi, să retrageţi sau să ştergeţi informaţiile. Puteţi să vă opuneţi, din motive legitime, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal şi să depuneţi acţiune în justiţie în faţa instanţei, acolo unde este cazul. Putem lua măsuri pentru verificarea identităţii înainte de acordarea accesului la date sau efectuarea modificărilor. Ne puteti transmite solicitarea dumneavoastră la dpo@kali.ro
 4. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE LA O AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE: În cazul în care consideraţi că Kali eat local prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal într-un mod incorect ne puteţi trimite o sesizare pe dpo@kali.ro sau să adresaţi o plângere autorităţii de supraveghere.

 

ACTUALIZĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENŢIALITATE

Politica de confidenţialitate poate fi actualizată periodic, fără o notificare anterioară către dumneavoastră, pentru a transmite modificările din practicile noastre privind datele cu caracter personal.